Przedłużanie procesu sądowego o zapłatę

W skrócie wygląda to tak. Uzyskujesz nakaz zapłaty, dłużnik wnosi sprzeciw ale celowo dotknięty jakimś brakiem formalnym, np. tylko w jednym egzemplarzu. Sąd wezwie go zatem do dosłania drugiego egzemplarza a czas płynie. Sąd wyznaczy w końcu termin rozprawy a pozwany tuż przed prześle zwolnienie lekarskie i sąd musi wyznaczyć inny termin rozprawy. Gdy już zapadnie wyrok, to pozwany wniesie o doręczenie mu uzasadnienia wyroku.

Sąd więc musi pochylić się i uzasadnienie sporządzić i wysłać pozwanemu. Ten wnosi apelację ale nie dokonuje opłaty od apelacji. Sąd wzywa go więc do dokonania opłaty. Pozwany w odpowiedzi wnosi o zwolnienie go z kosztów apelacji motywując wniosek swą (rzekomo) trudną sytuacją finansową. Na tym etapie chyba też jest możliwe opóźnienie, bo jak ten wniesie o zwolnienie z kosztów to sąd wezwie go do do wykazania że jego wniosek w tym zakresie jest zasadny. O.K., sąd negatywnie rozpatrzył wniosek pozwanego o zwolnienie z kosztów apelacji jednak pozwany wnosi zażalenie do sądu wyższej instancji na taką decyzję. Sąd wyższej instancji podtrzymuje stanowisko sądu I instancji w tym zakresie i pozwany musi uiścić opłatę od apelacji. Uiszcza więc, sprawa trafia do sądu odwoławczego. Wyznaczana jest rozprawa ale pozwany znów przysyła zwolnienie lekarskie i wnosi o wyznaczenie innego terminu rozprawy.

Ufff, z grubsza tak to nieraz wygląda. Efekt? Od złożenia pozwu do uzyskania tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi mija rok albo znacznie dłużej.

2 Komentarze

  • Mój wniosek wraz z opłatą został dostarczony do sądu 12.02.2020 r. Jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymałem z sądu rozstrzygnięcie wyroku oraz odpis wyroku z uzasadnieniem. Czy jest określony termin na dostarczenie przez sąd tych dokumentów zainteresowanym?

    • Zgodnie z art. 329 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu do właściwego sądu wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

      Wyżej określony termin jest jednak tylko tzw. terminem instrukcyjnym którego niedotrzymanie nie rodzi żadnych skutków procesowych. Nie znam przypadku w którym sąd dotrzymałby tego terminu, w wielu przypadkach oczekiwałem na uzasadnienie wyroku znacznie dłużej

Dodaj komentarz